Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

W dniach 2 marca – 2 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach odbywał się „Konkurs Wielkanocny”. Był podzielony na cztery kategorie: stroik świąteczny, kartka świąteczna, fraszka o tematyce świątecznej oraz elektroniczna kartka świąteczna.

Jego celem było propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej oraz promowanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu w rodzinie.

Spłynęło bardzo wiele różnorodnych prac. Wykonanych samodzielnie przez naszych uczniów. A także przez całe rodziny. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie!!! Komisja miała nie lada problem, ponieważ wszystkie stroiki wielkanocne i kartki były bardzo ładne, a fraszki zabawne. Prace zostały wykonane różną techniką i z różnorodnych materiałów.

Wszystkie prace zostały włączone w świetlicowy kiermasz świąteczny, który w tym roku odbywał się od 1 do 4 kwietnia 2019r. Fundusze zebrane podczas kiermaszu zostały przeznaczone na zakup nowych gier edukacyjnych do świetlicy szkolnej Głównym sponsorem nagród dla uczestników konkursu był Urząd Gminy w Bełżycach za co serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia>>

DSC_0183.jpg

14 marca 2019 roku odbył się II etap IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Informatycznej „USER” w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Z naszej szkoły do II etapu zakwalifikowało się trzech uczniów, w tym jeden został finalistą konkursu.

Zdjęcia>>

Andrzej Pietraś

konkurs wielkanocny

Regulamin konkursu:

Wielki Konkurs Świąteczny - Wielkanoc

 1. Organizatorzy:

Ewa Karwowska, Andrzej Pietraś, Samorząd Uczniowski.

 1. Cele konkursu:
 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym;
 • Promowanie talentów uczniów naszej szkoły.
 1. Zasady uczestnictwa:

Konkurs składa się z trzech niezależnych kategorii prac:

 1. Papierowa kartka świąteczna,
 2. Elektroniczna kartka świąteczna,
 3. Fraszka o tematyce wielkanocnej,
 4. Stroik świąteczny (jajko – pisanka, koszyczek, zajączek, kurka, baranek itp.)
 • Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 • Prace będą oceniane w każdej kategorii prac, w dwóch grupach wiekowych:

- dzieci młodsze – dla klas 0 – IV – prace mogą być wykonywane rodzinnie,

- dzieci starsze – dla klas V – gimnazjum – prace wykonywane samodzielnie.

 • Technika wykonania prac dowolna;
 • Termin składania prac: 02.04.2019 r.
 1. Kryteria oceny:
 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Nieszablonowe podejście do zagadnienia świąt Wielkiejnocy;
 • Wykorzystanie animacji na świątecznej kartce komputerowej;
 • Samodzielność wykonania.
 1. Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagi pozytywne;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Prace konkursowe zostaną przekazane na: papierowe kartki świąteczne zostaną wykorzystane do przesłania życzeń z naszej szkoły do placówek, z którymi współpracujemy. (Kartki zostaną wcześniej zaopatrzone w adnotację informującą, że zostały wykonane przez naszych uczniów.) Kartki elektroniczne będą zaprezentowane na stronie szkoły. Papierowe kartki, stroiki, jajka - pisanki, koszyczki i itp będą sprzedawane na kiermaszu świątecznym, który odbędzie się w dniach 08-09.04.2019 r (poniedziałek - wtorek), a zebrane pieniądze zostaną przekazane do kasy Samorządu Uczniowskiego i dofinansowanie świetlicy szkolnej.

REGULAMIN X OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

 Dla wychowanków świetlic szkolnych „Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy

Patronat nad konkursem objął Śląski Kurator Oświaty oraz Burmistrz Miasta Pyskowice.

123455.png

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zaprasza dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Pomidorek czy szczypiorek- magiczny świat wierszy Jana Brzechwy” zwanym dalej „Konkursem”.        

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, wychowawca świetlicy: mgr Beata Krasówka zwane dalej „Organizatorem”.

KONTAKT

tel. 795 506 083 e-mail: kkra81@gmail.com 

II. CEL KONKURSU

 • Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
 • Promowanie autorów literatury polskiej,
 • Kształtowanie gustów czytelniczych,
 • Podniesienie poziomu czytelnictwa,
 • Mobilizowanie uczniów do czytania,
 • Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursie,
 • Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne inspirowane wierszem,
 • Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • Odkrywanie młodych talentów,
 • Umożliwienie prezentacji uzdolnień,
 • Promocja świetlic szkolnych.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Tematem przewodnim prac będą ilustracje do jednego lub wielu wierszy Jana Brzechwy.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w szkołach podstawowych.                                                                
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: uczniowie klas I i II oraz uczniowie klas III i IV osobno dla prac płaskich i prac przestrzennych
 • Termin nadsyłania prac: 29.03.2019r.
 • Z każdej placówki może być nadesłana dowolna ilość praca z każdej kategorii wiekowej.
 • Technika prac plastycznych: praca płaska lub przestrzenna w dowolnym formacie                                                      
 • Do pracy na odwrocie należy załączyć „Kartę zgłoszeniową” - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.                                                                        
 • Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.    
 • Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody         na przetwarzanie danych osobowych” – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” – załącznik nr 3 do Regulaminu.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Prace należy złożyć, do dnia 25.03.2019 r. w świetlicy sala nr. 6, do p. Marii Bakalarz i w bibliotece szkolnej, do p. Elżbiety Góry.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 • Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 • Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.
 • Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie przez Jury.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w kwietniu 2019r.
 • Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.sp5swietlica.drama.pl.
 • Nagrody i dyplomy zostaną przesłane laureatom pocztą lub zaproszone na galę wręczenia nagród

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 • W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 • Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła.
 • Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Organizatorów konkursu, p. Marii Bakalarz i Elżbiety Góry.

Załączniki>>

Zbliża się 15. edycja Dnia Bezpiecznego Internetu 2019, który w tym roku będziemy obchodzić 5 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
15. edycja DBI zachęca nas do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, uświadamia istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Dzięki DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższe otoczenie dziecka.

Zapraszamy wszystkich uczniów kl. V-VIII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach do udziału w następujących konkursach:

 1. Konkurs na projekt graficzny (plakat) zawierający hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.
 2. Konkurs na przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z hasłem 15. edycji i bezpieczeństwem w sieci. /Trzy najlepsze prace zostaną wykorzystane w celach edukacyjnych z wychowawcą w każdej klasie i opublikowane na stronie internetowej szkoły/.
 3. Konkurs na zaprojektowanie ulotki dla uczniów „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”- format A6 /Trzy najlepsze prace zostaną rozpowszechnione wśród uczniów i rodziców i opublikowane na stronie internetowej szkoły/
 4. Konkurs matematyczny na ułożenie zadania matematycznego o tematyce związanej z zachowaniem bezpieczeństwa w Internecie.

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.
 • Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

WARUNKI KONKURSU:

 • Praca wykonana samodzielnie lub w zespołach 2-osobowych w oparciu o m.in. treści zamieszczone na DBI i inne wskazane na tym portalu.
 • Format projektu graficznego (plakatu) A1 wykonany dowolną techniką z hasłem 15. edycji „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” w języku polskim lub języku angielskim „Safer Internet Day: Let’s do it together!”.
 • Prezentacja multimedialna promująca hasło 15. edycji i bezpieczeństwo w Internecie w języku polskim lub języku angielskim (maksymalnie 10 slajdów).
 • Na wszystkich pracach musi znajdować się logo 15. edycji DBI oraz tegoroczne hasło: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
 • Prace będą oceniane w kategoriach konkursowych tj. projekt graficzny (plakat), prezentacja multimedialna, ulotka informacyjna, zadanie matematyczne.
 • Praca musi zawierać wizytówkę autora/autorów tj. imię, nazwisko, klasa (na odwrocie pracy lub w prezentacji).
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane są oceny z poszczególnych przedmiotów, dyplomy, a dla autorów najlepszych prac przewidziane są dodatkowo nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe należy złożyć osobiście u pedagoga szkolnego pok. 47 II p., na adres mailowy: pedagoggimzs1@o2.pl lub u nauczycieli od j. angielskiego, matematyki i informatyki.
 • Termin składania prac: do 29 stycznia 2019 r. (wtorek).

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • Zgodność z tematem.
 • Estetyka wykonania.
 • Pomysłowość.

Przy wykonywaniu prac konkursowych zachęcamy Was do odwiedzenia stron internetowych: dbi.pl, saferinternet.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl, na których znajdziecie wiele przydatnych informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

ORGANIZATORZY:

Anna Dyguś – pedagog szkolny kl. V-VIII i oddziałów gimnazjalnych

Joanna Sieńko-nauczyciel informatyki

Andrzej Pietraś-nauczyciel informatyki

Marek Chemperek-nauczyciel informatyki

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo