SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZO – PLASTYCZNY pt.: „ŻYJ W ZGODZIE Z NATURĄ NIE JESTEŚ SAMOTNĄ WYSPĄ”

ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem Szkolnego Konkursu są: Pani Dorota Nowak i Pani Edyta Rząd

CELE KONKURSU:

 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby środowiska przyrodniczego
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna otaczającej przyrody
 • rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych
 • zachęcanie do zdrowej rywalizacji

UCZESTNICY:

Konkurs jest adresowany do uczniów z klas IV

ZASADY KONKURSU:

 1. Uczniowie przygotowują pracę plastyczną w formie plakatu w dowolnej technice płaskiej (np. rysunek, malarstwo, itd.) tylko w formacie A3.
 2. Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy (prace zbiorowe nie będą dopuszczone do konkursu).
 3. Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa.
 4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką na odwrocie zawierającą:

Imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.

ORGANIZACJA KONKURSU:

 • Termin konkursu: prace należy dostarczyć do organizatora do dnia

25. 11.2021

 • Ogłoszenie wyników nastąpi na początku grudnia 2021r.
 • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- poziom artystyczny;

- staranność wykonania;

- zgodność z Regulaminem (prace, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie).

Komisja konkursowa wybierze I, II i III nagrodę za zajęcie poszczególnych miejsc.

NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy i pochwały do dziennika, zaś dla laureatów przewidziane są także nagrody rzeczowe.                                                                 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Dorota Nowak

Edyta Rząd