Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Program akcji „Zima w mieście” Bełżyce 2013

Szkoła Podstawowa  nr 1w Bełżycach

 

GŁÓWNE CELE I ZADANIA AKCJI „ ZIMA W MIEŚCIE"

 

1) Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

sprzyjających sięganiu po alkohol, narkotyki i inne substancje szkodliwe dla

zdrowia, poprzez realizację programu wychowawczo – profilaktycznego „ Spójrz

inaczej" A. Kołodziejczyka.

2) Wdrażanie do wartościowego spędzania czasu wolnego.

 

CELE I ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Uczeń:

·         rozwiązuje problemy bez nadmiernego napięcia,

·         współżyje z innymi i potrafi znajdować w samym sobie oparcie,

·         analizuje przyczyny powstawania konfliktów, konstruktywnie ich rozwiązuje,

·         negocjuje, przeprasza i przebacza,

·         rozumie wartość zdrowia,

·         integruje się i współdziała w grupie,

·         rozwija zainteresowania sportem i rekreacją,

·         kulturalnie spędza czasu wolny,

·         kształtuje działalność turystyczno – krajoznawczą,

·         rozwija zainteresowania i zdolności twórcze, poznawcze i intelektualne,

·         buduje pozytywne więzi ucznia ze szkołą,

·         stwarza możliwości pozytywnego zaistnienia w środowisku szkolnym, grupie

rówieśniczej.

 

METODY PRACY

 

1. Rysunki.

2. Piosenki.

3. Scenki rodzajowe.

4. Dyskusja grupy.

5. Burza mózgów.

6. Gry i zabawy (sportowe i rekreacyjne).

7. Wycieczka.

8. Krótkie opowiadania.

 

FORMY

 

1. Zbiorowa.

2. Indywidualna.

3. Grupowa.

 

I TYDZIEŃ - OD 11.02.2013 r. DO 15.02.2013 r.

 

Poniedziałek – 11.02.2013 r.

09.00 – 10.00 – „Poznajmy się"– zajęcia organizacyjne (autoprezentacja plastyczna,

podziałna grupy, układanie regulaminu akcji „Zima w Mieście”) – zajęcia

realizowane wg programu „ Spójrz inaczej”.

10.00 – 10.30 – Piesza wycieczka do Biblioteki Miejskiej.

10.30 – 11.30 – Zajęcia twórcze we współpracy z Biblioteką Miejską.  

11.30 – 11.45 – Czynności higieniczne związane z przygotowaniem do II śniadania.

11.45 – 12.30 – Drugie śniadanie.

12.30 – 14.30 –Oglądanie filmu według aktualnego programu w kinie MDK

14.30 – 15.00 – Powrót do szkoły.

Wtorek – 12.02.2013 r.

09.00 – 10.00 – Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne „Co mogę zrobić aby być silnym i

zdrowym?"– „Spójrz inaczej".

10.00 – 15.00 – Kulig w okolicach Wojciechowa, ognisko z kiełbaskami,

lub w zależności odpogody spektakl w teatrze im. Andersena.

Środa – 13.02.2013 r.

09.00 – 10.00 – Poznajemy małe straszydła „Papierosiaki”– zajęcia wychowawczo-                         

profilaktyczne –„Spójrzinaczej”.

10.00 – 11.30 – Gry i zabawy sportowe, integracyjne w grupach, krąg zapoznawczy, krąg

Zainteresowań.

11.30 – 11.45 – Czynności higieniczne.

11.45 – 12.30 –Drugie śniadanie.

12.30 – 15.00 –Zajęcia na basenie lub zabawy na świeżym powietrzu: lepienie bałwana, 

                          zabawa w śnieżki.

Czwartek – 14.02.2013 r.

09.00 – 10.00 – Zajęcia profilaktyczne „Co to jest nałóg – alkohol, wyroby tytoniowe,

narkotyk?" – realizacja programu A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej".

10.00 – 11.30–Zajęcia przyrodnicze – sadzenie kwiatów doniczkowych.

11.30 – 11.45 –Czynności higieniczne.

11.45 – 12.30 – Drugie śniadanie.

12.30 – 14.00 – Zajęcia w plenerze lub sportowe na sali gimnastycznej.

Piątek – 15.02.2013 r.

09.00 – 10.00 – Zajęcia profilaktyczne „Kto może mi pomóc powiedzieć „nie” realizacja

programu A. Kołodziejczyka „ Spójrz inaczej".

10.00 – 11.30–Konkurs plastyczny pod hasłem „Świat bez nałogów”, czyli świat moich

marzeń – wykonanie prac plastycznych dowolną techniką.

11.30 – 11.45 – Czynności higieniczne.

11.45 – 12.30 – Drugie śniadanie.

12.30 – 15.00 – Rozstrzygnięciekonkursu, zabawy relaksacyjne w świetlicy, mikrofon dla 

                          każdego – śpiewanie piosenek. Zakończenie akcji „ Zima wmieście”.

 

Akcja „Zima w mieście” będzie realizowana przez wszystkich nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej, według ustalonego harmonogramu.

 

 

poniedziałek

Wtorek

środa

czwartek

piątek

Nauczyciel pełniący dyżur

E.Góra

B.Jęczeń

M.Bakalarz

E.Góra

B.Jęczeń

M.Bakalarz

E.Pietrzyk

A.Mazurek

M.Bakalarz

A.Skurska

M.Bakalarz

E.Pietrzyk

M.Bakalarz

 

Odpowiedzialność za organizację i rozliczenie akcji Maria Bakalarz i Elżbieta Góra.

REKRUTACJA

1. Pierwszeństwo udziału w akcji mają uczniowie zapisani na całodzienny pobyt  w świetlicy.

2. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej i socjalnej (rodzina niepełna, wielodzietna itp.).

3. W przypadku wolnych miejsc, w akcji uczestniczyć mogą, pozostali uczniowie naszej szkoły.

4. Liczba miejsc jest ograniczona (30 uczniów) – o uczestnictwie w akcji decyduje kolejność zapisu.

 

EWALUACJA PROGRAMU

 

Techniki ewaluacyjne;

·         wywiad,

·         konkurs plastyczny z zakresu profilaktyki uzależnień,

·         mini quiz dotyczący wiedzy z zakresu „Zdrowego stylu życia”,

·         autotest plastyczny( wyrażenie mimiką twarzy odczuć związanych z realizacją

      programu).

 

BIBLIOGRAFIA:

·      „Spójrz inaczej” Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska, Tomasz  Kołodziejczyk.

·      „Wszyscy wygrywamy” Josette i Ba Luvmour.

·      „Gry i zabawy przeciwko agresji” Rosemaire Portmann.

·      „Rodzina, tradycja, obrzędowość w zajęciach świetlicowych” Renata Repińska.

 

 

                                                                                    

                                                                                            Opracowały: Maria Bakalarz 

                                                                                                                   Elżbieta Góra

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo